Palvelut organisaatioihin

TIETOSUOJASELOSTE

Mieletön Oy (y-tunnus 3310804-2) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Mieletön Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Mieletön Oy – Hanna Myllymaa
Niilo Härmälän Katu 9 A 62
33900 Tampere
Puh. 050 305 0321
Sähköposti: terapia.myllymaa@gmail.com

voimassa 1.10.2023 alkaen

2. Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka henkilötietoja Mieletön Oy henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa roolissa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa Mieletön Oy:llä on asiakassuhde. Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Mieletön Oy:llä on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Mieletön Oy:lle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat).

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Mieletön Oy käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksi

 • Asiakassuhteen hoito ja analysointi
  Mieletön Oy voi käyttää henkilötietojasi asiakassuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen tai edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen.
 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen
  Mieletön Oy voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys tai muu yhteisö on esimerkiksi ostanut palvelun Mieletön Oy:ltä, käyttänyt palveluja, osallistunut järjestettyihin tapahtumiin tai vastaaviin palveluihin. Henkilötietoja käytetään Mieletön Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.
 • Asiakasviestintä
  Mieletön Oy voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.
 • Markkinointi
  Mieletön Oy voi ottaa sinuun yhteyttä tarjotakseen uusia tuotteista, palveluita tai etuja

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

a) olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;

c) käsittely on tarpeen Mieletön Oy:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja

f) käsittely on tarpeen Mieletön Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, oikeutettu etu syntyy esimerkiksi asiakkaan ja yrityksen asiakassuhteen johdosta

Mieletön Oy käsittelee tietojasi tehtyjen sopimusten ja toimeksiantojen perusteella (esim. palvelun tilaussopimus tai yhteydenottopyyntö). Kun sopimussuhde on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja Mieletön Oy:n harjoittamaan kaupalliseen toimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

Mieletön Oy on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin. Mieletön Oy voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin.

Muita Mieletön Oy:n oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Mieletön Oy pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Mieletön Oy voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

4. Kerättävät henkilötiedot

Mieletön Oy:n keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia (kaikkia tietotyyppejä ei kerätä kaikista rekisteröidyistä, eli tietomäärä riippuu kunkin kohdalla tarvituista tiedoista):

4.1. Perustietoja

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • Mieletön Oy:n tuottaman tuotteen tai palvelun toimittamiseen liittyvät tiedot
 • sähköisen suoramarkkinoinnin suostumus tieto, puhelin ja painetun suoran kielto tiedot
 • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta

4.2 Mieletön Oy:n palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

 • Mieletön Oy:n yritysasiakkaan nimi eli sen Mieletön Oy:n asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön nimi, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin
 • asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet

4.3 Mieletön Oy:n verkkopalveluiden asiakkaiden tunnistautumistiedot

(perustiedot kohdan 4.1. mukaisesti)

5. Tietojen kerääminen

Keräämme henkilötietojasi vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti sinulta saatua tietoa.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakassuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät palvelujamme.

Mieletön Oy saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

5.1 Henkilötietojen profilointi

Mieletön Oy ei toteuta henkilötietojen profilointeja.

6. Tietojen luovutus

Mieletön Oy ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Mieletön Oy jakaa henkilötietojasi Mieletön Oy:n puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, rahoituspalvelut, vakuutuspalvelut ja henkilötietojen tekninen hallinta.

Mieletön Oy voi jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista. Se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi tehdä Mieletön Oy:lle henkilötietojensa luovutuskiellon ottamalla yhteyttä Mieletön Oy:n asiakaspalveluun tai myyntiin. Mieletön Oy saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Mieletön Oy saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

Henkilötietojesi suojaaminen on Mieletön Oy:lle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

7. Tietojen luovutus EU:n ulkopuolelle

Mieletön Oy käsittelee tietoja lähtökohtaisesti EU:n alueella. Mieletön Oy saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Mieletön Oy saattaa siten siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneiden palvelujen kautta käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Mieletön Oy pyrkii varmistamaan, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

8. Tietojen säilytys

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Joidenkin tietojen säilytysajat määräytyvät laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Erilaisten tietojen säilytysajat vaihtelevat siten käyttötarkoitusten mukaisesti. Kirjanpitoaineistoa säilytämme 6 vuotta.

9. Rekisteröidyn oikeus vaikuttaa tietojen käyttöön

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

a) Oikeus olla yhteydessä Mieletön Oy:n asiakaspalveluun ja asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;

2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;

4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;

5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Mieletön Oy sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Mieletön Oy:tä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Mieletön Oy:tä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

1. kiistät Mieletön Oy:llä olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;

2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;

3. Mieletön Oy ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Mieletön Oy:n oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

e) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Mieletön Oy käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

f) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Mieletön Oy:lle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

g) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Esimerkkinä annetusta suostumuksesta on sähköpostimarkkinointi lupa, jonka voi peruuttaa.

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Mieletön Oy:n välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

10. Evästeiden käyttö verkkopalveluissamme

Mieletön Oy käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla ja tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista, jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa Mieletön Oy:n palveluiden toiminnallisuuteen ja mainonnan kohdentamiseen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Mieletön Oy:n tarjoamia verkkopalveluja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä https://policies.google.com/technologies/partner-sites/

11. Sovellettava lainsäädäntö

Mieletön Oy on suomalainen yritys ja tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

12. Tietosuojaselosteen päivitykset

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.